เชื่อมต่อ Kaojao กับ LINE Official Account

การเชื่อมต่อ Kaojaoเข้ากับ LINE Official Account (LINE OA) จะทำให้คุณสามารถใช้งานการตอบอัตโนมัติใน LINE Official Accountได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่ “การตั้งค่า”

2.เลือก “Messaging API” จากนั้นกด “ใช้ Messaging API”

3.กรอกชื่อโพรไวเดอร์ “Kaojao”

จากนั้นกด “ยอมรับ”

นโยบายความเป็นส่วนตัว ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วกด “ตกลง”

4.กด “ตกลง”

5.ไปที่ LINE Developers เลือกโพรไวเดอร์ (Providers) กด “Kaojao”

6. เลือก ร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้น กด “Messaging API”

เลือก Channel access token จากนั้นกด “Issue’

กด “Issue”

จากนั้นคัดลอก Channel access token นำไปวางในระบบ Kaojao ที่ช่อง Channel Access Token จากนั้นกด “บันทึก”

จากนั้นนำข้อมูลไปใส่ที่ Messaging API ไปที่ตั้งค่า จากนั้นเลือก “Messaging API”

นำข้อมูล Chanel ID เเละ Chanel secret ในระบบ นำไปใส่ที่ช่องข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อบัญชี LINE จากนั้นกด “บันทึก”

ตั้งค่าการตอบกลับหลังจากเชื่อมต่อบัญชี LINE ไปที่ “ตั้งค่า” จากนั้น เลือก “ตั้งค่าการตอบกลับ”

โหมดการตอบกลับ เลือก “บอด”

ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ เลือก “ปิด”

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เลือก “ปิด”

Webhook เลือก “เปิด”

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนนำลิ้งก์ Webhook URL ในกรอบสีเขียว

ไปวางที่บัญชี Line Official Account

คัดลอกลิ้งก์มาใส่ที่ “ลิ้งก์ Webhook” จากนั้นกด “บันทึก”