Sediakan Komen Balasan mengikut @nama kedai

Apabila pelanggan memberi komen dalam pos dan menyebut nama kedai kita (@ nama kedai), sistem akan membalas komen secara automatik mengikut tetapan kedai. Mari kita mulakan penyediaan balasan untuk komen berdasarkan sebutan seperti berikut.

1. Pilih halaman kedai.

2. Pilih menu “Balasan automatik”, kemudian klik “Balas Komen”.

3. Pilih menu “Balas Komen” @nama kedai (IG)”, buka pilihan “Balas kepada Instagram” dan tuliskan mesej balasan.

Contoh Komen balasan di Instgram berdasarkan @nama kedai.