Balas mengikut Pos Iklan

Chatbot boleh membalas komen secara automatik apabila pelanggan memberi komen pada pos iklan. Kedai akan dapat menyediakan mesej balasan untuk setiap pos iklan. Panduan ini akan memperkenalkan cara membalas mengikut pos iklan dengan langkah-langkah seperti berikut:

1. Klik halaman pengaturan Page Facebook, kemudian pilih kedai yang ingin anda menghubungkan.

2. Pilih “Mengurus Kedai”.

3. Pilih “Iklan Facebook”, kemudian klik “Ad Account”.

4. Klik “+Hubungkan Ad Account”. Pilih Akaun iklan yang anda mahukan, kemudian klik “Simpan”.

5. Pilih kempen iklan yang ingin anda gunakan “Balas mengikut Pos”.

6. Klik “Sediakan balasan komen pada iklan”.

7. Sistem akan mewujudkan pos untuk anda, kemudian pilih “Aktifkan jawab mengikut pos” Masukkan mesej untuk membalas komen. Balas komen masuk ke inbox atau balas mengikut keyword. Periksa Pos Iklan. Klik “Lihat Pos”.

8. Apabila pelanggan memberi komen di bawah pos, sistem akan membalas dengan mesej yang anda tetapkan secara automatik.