Balas Komen mengikut Pos (guna ID)

Menu balas komen post-by-post membolehkan peniaga untuk menyediakan jawapan bagi setiap post, misalnya post yang menjual t-shirt, Pos yang menjual baju atau pos yang mengumumkan promosi, setiap pos akan mempunyai maklumat yang berbeza. Peniaga akan dapat menentukan mesej balasan untuk setiap pos. Panduan ini akan mencadangkan jawapan pos dengan menentukan ID pos seperti langkah berikut:

1. Pilih halaman yang ingin anda tetapkan balas mengikut pos, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih “Balasan automatik”, kemudian klik ”Balas mengikut Pos”.

3. Pilih “Pos mengikut ID”.

4. Pergi ke halaman Facebook dan pos yang anda ingin menyediakan balasan mengikut pos, kemudian gunakan Facebook peribadi anda untuk menaip POSTID ke dalamnya.

5. Halaman akan menghantar ID pos ke dalam inbox .

6. Copy ID dan letakkannya pada sistem Kaojao, kemudian klik “simpan” dan refresh atau load halaman sekali lagi.

7. Sistem akan menarik pos mengikut ID dan mewujudkannya, kemudian pilih “Aktifkan jawab mengikut pos”.

Tuliskan mesej untuk membalas komen, balas komen masuk ke dalam inbox dan balas mengikut keyword.

Apabila pelanggan memberi komen di bawah pos, sistem akan membalas dengan mesej yang anda tetapkan secara automatik.